ZZPRC Elektrowni Bełchatów

W Elektrowni

Wybory 2018 !! Konrad Leśniewski Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
17.03.2018.

W ramach prowadzonej kampanii wyborczej zawitał do biura ZZPRC kolejny kandydat na członka Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A.

Kol. Konrad Leśniewski zadeklarował  współpracę ze Związkami Zawodowymi jak również  podejmowanie działałań w obronie spraw Pracowników ilekroć będzie to potrzebne. Długa, uczciwa rozmowa spowodowała, że  będzie on drugim kandydatem na jakiego oddam swój głos w wyborach na Członka Rady Nadzorczej z wyboru Pracowników. 

Poniżej zamieszczam materiał wyborczy kol.  Konrada Leśniewskiego.

 Image Kliknij aby przeczytać więcej

 

Zmieniony ( 17.03.2018. )
 
Wybory 2018 ! Zdzisław Markiewicz Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
17.03.2018.

Dzięki staraniom związków zawodowych Pracownicy PGE GiEK S.A. mogą wybierać swoich przedstawicieli do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Ta sytuacja powoduje , że związki zawodowe będące przedstawicielami  Pracowników starają się wskazać kandydatów, po których spodziewają się udanej współpracy w interesie obrony uprawnień socjalno-bytowych  i płacowych Pracowników.

W Elektrowni Bełchatów  na członków Rady Nadzorczej startuje dwóch kandydatów. Ponieważ jeden z nich kol. Zdzisław Markiewicz zwrócił się do  Związków Zawodowych w Elektrowni „Bełchatów” o zarekomendowanie swojej  kandydatury  Pracownikom,  odbyło się spotkanie, na którym wbrew, jak wiemy stanowisku dyrekcji, postanowiliśmy takiej rekomendacji udzielić.

( kliknij aby przeczytać całość)

Zmieniony ( 17.03.2018. )
 
500+ dla pracowników? cd. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
17.03.2018.

Wszystkie Związki Zawodowe działające u Pracodawcy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów przedłożyły Dyrekcji wspólne stanowisko w kwestii wzrostu wynagrodzeń w 2018r.

         Związki Zawodowe  oczekują w 2018r wzrostu średniej płacy u Pracodawcy na poziomie co najmniej 500zł na pracownika, poprzez odpowiedni wzrost płacy zasadniczej.

Olbrzymie zyski PGE S.A., uzyskane dzięki ciężkiej pracy Pracowników pozwalają na taki wzrost .

Oczekiwane podniesienie wynagrodzeń zmniejszyłoby różnicę jaka istnieje w Polsce pomiędzy wydajnością pracy a płacami. (wg. Eurostatu)

Dynamika wzrostu płac, z jaką mamy obecnie do czynienia na rynku, jest dodatkowym czynnikiem wzmagającym te oczekiwania.W odpowiedzi na pismo Związków Zawodowych Pracodawca przywołał obowiązujący w ZUZP zapis dotyczący wzrostu płac ( tzw. mechanizm ebidta).  Regulacja ta została wprowadzona pod presją pracowników oczekujących przedłużenia indywidualnych gwarancji zatrudnienia. I tak, w zamian za gwarancje do końca 2017r wprowadzono hamulec wzrostu wynagrodzeń na okres … bezterminowy.(kliknij aby przeczytać odpowiedź dyrekcji)

Kilka lat funkcjonowania "mechanizmu ebidty" w pełni pokazało jego destrukcyjny charakter. 

Mechanizm pozwala na zaledwie 0,005 (pół procentowy) wzrost średnich wynagrodzeń i to tylko w przypadku, gdy rok do roku rośnie ebidta. Zapis ten wymaga natychmiastowej zmiany!

Niedostrzeganie tego problemu przez władze PGE będzie zarzewiem dużego konfliktu w największej spółce energetycznej w kraju.

Pomimo olbrzymich zysków PGE obecnie jest hamulcowym w zakresie wzrostu średniej płacy  w Polsce co stoi w sprzeczności z deklarowanymi oczekiwaniami  polskiego Rządu

Zmieniony ( 17.03.2018. )
 
Nie ma jak CUW :) Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
12.12.2017.

Projekt konsolidacji służb informatycznych w PGE S.A. realizowany w spółce PGE Systemy zaczyna dawać efekty – nie wiemy, czy zgodnie z planem, ale zawsze…

Zgodnie z procedurą zgłaszamy usterkę pod nr w PGE Systemy.

"Treść Zgłoszenia:

seria 491-7927
konica minolta c3350
lokalizacja: ELB XX, pokój XX
Użytkownik zgłasza uszkodzenie drukarki, Brak możliwości xerowania.
Prośba o dostarczenie innego urządzenia do xero na czas naprawy drukarki."

Dodatkowo zgłosiliśmy prośbę o wgranie softu, aby z PDF-a nie drukowały się „krzaczki” zamiast tekstu (nie było z tym problemów, ale administrator musiał chyba coś "poprawić").

Poniżej zamieszczamy odpowiedź od ServiceDesk w sprawie realizacji zgłoszenia:

"Prace nad Pani/Pana Zgłoszeniem XXXXX zostały zakończone.

Aktualna polityka napraw prowadzona przez kierownictwo nie pozwala na naprawę starszych drukarek na terenie ELB: brak serwisantów i narzędzi oraz całkowicie zablokowana możliwość zakupu części wymiennych. Jedyną ścieżką naprawy starych drukarek jest wysyłka do serwisu zewnętrznego w Koninie - pytania o możliwość takiej naprawy należy kierować do pracownika ELB - dział TMA.

Dodatkowo LWI PGE Systemów nie dysponuje obecnie ani jedną drukarką zastępczą."

Można?, można. Usterka usunięta. Pogratulować. Podejrzewam, ze podobny wynik dadzą, jeśliby doszły do skutku, konsolidacje innych sektorów działalności!

Usterkę zgłosiliśmy ponownie, drukarka nie przyjęła tego do wiadomości i dalej nie kseruje ani nie drukuje PDF-ów...

Zmieniony ( 13.12.2017. )
 
Wydzielaniu bez uzgodnień związki zawodowe mówią NIE! Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
03.11.2017.

W PGE  trwają prace nad koncepcjami , które doprowadzić mogą do wyłączania części struktur z obszaru dzisiejszej działalności pracodawców. W związku z tym na ostatnim posiedzeniu PZZ „Miedza” poinformowaliśmy Zarząd PGE GiEK S.A. o stanie prawnym w tym zakresie.

Otóż w Elektrowni Bełchatów mamy stan po referendum strajkowym w związku ze sporem wszczętym o nieprzestrzeganie podpisanych Umów i Porozumień. W przypadku prób wydzielania części przedsiębiorstwa pracodawcy bez uzgodnienia tego ze związkami zawodowymi może być podjęty strajk.

Porozumienie podpisane w dniu 10 grudnia 2013 roku w Rogowcu kończące ówczesny spór zbiorowy jest konkretne w tym zakresie, cyt:

„§9

Pracodawca i Spółka zobowiązują się uzgadniać ze Związkiem Zawodowym wszelkie działania mające za przedmiot wydzielenie części przedsiębiorstwa Pracodawcy, w szczególności Służb Remontowych. Pracodawca i Spółka, w przypadku braku uzgodnień ze Stroną Związkową, zobowiązują się nie dokonywać żadnych czynności prawnych w wyżej wymienionym zakresie.

§10

Strony zgodnie oświadczają, że podpisanie niniejszego Porozumienia skutkuje zakończeniem wszystkich istniejących na dzień podpisania niniejszego Porozumienia sporów zbiorowych z Pracodawcą.

§12

Pkt 9. Niniejsze Porozumienie jest źródłem prawa pracy w rozumieniu art. 9 Kodeksu pracy. Implementacja postanowień Porozumienia do wewnętrznych aktów prawa pracy nie skutkuje utratą jego charakteru jako samoistnego źródła prawa pracy.”

Prezes Zawada podszedł do sprawy poważnie deklarując, że w przypadku zamiaru działań , po okresie analiz , podjęte będą ze związkami konieczne rozmowy w tym zakresie. Zupełnie inaczej zachował się Dyrektor Elektrowni podważając istniejące zapisy, jakby konieczność uzgadniania była mu nie na rękę. Powstaje oczywiście pytanie, czy dyrektor będąc stroną zacytowanego powyżej dokumentu zamierza go przestrzegać, czy też planuje wojenną ścieżkę w tym zakresie a deklaracja , że pracownicy są największą wartością jest dla niego tylko czczą gadaniną?

Dodam, że porozumieniem tym wprowadzony był równocześnie niekorzystny dla pracowników mechanizm wzrostu wynagrodzeń. Oddanie części uprawnień było więc obustronne.
Daje się przy tym zauważyć, że pracodawca jest w swoim twierdzeniu niespójny z wcześniejszym postępowaniem.
 
Przypomnę , że 30.06.2014 roku zawarł w oparciu o ww. Dokument Umowę transferową przy przekazywaniu pracowników służb obszarów zakupów Oddziału Elektrownia Bełchatów do PGE GiEK S.A. 
 Zacytujmy §7 pkt1 z tejże Umowy:
„Mając na uwadze fakt, iż w toku rokowań i mediacji Pracodawca dotychczasowy i Spółka zwrócili się o zgodę na czynności przewidziane w §9 Porozumienia z dnia 10 grudnia 2013r., Strony dopuszczają transfer Pracowników w ramach obszarów zakupów i skarbu będący konsekwencją zakończenia procesu konsolidacji organizacyjno - prawnej Spółki, przy zachowaniu dotychczas nabytych uprawnień pracowniczych i związkowych, w zakresie przedmiotowym, podmiotowym i czasowym.”
Obawiam się , że czas zatarł Dyrektorowi precyzję widzenia podpisywanych kilka lat temu umów i porozumień. Dlatego też, aby uniknąć niepotrzebnych napięć i nieporozumień zalecamy na długie jesienne wieczory lekturę owych dokumentów.
Zmieniony ( 03.11.2017. )
 
500+ dla pracowników? Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
12.10.2017.

PGE jest spółką z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Nic więc dziwnego, że po rządowym programie 500+ dla rodzin z dziećmi, 500+ dla emerytów, dodatkowych darmowych ubezpieczeń z deficytowego KRUS, także pracownicy oczekują 500+ dla zarabiających na te rządowe programy.

Kilka lat temu w PGE wprowadzono porozumienie blokujące wzrost wynagrodzeń . W zamian pracownicy otrzymali gwarancje zatrudnienia do końca 2017r. Ponieważ okres gwarancji właśnie się kończy, skończyć powinien się również okres blokowania wzrostu wynagrodzeń w grupie PGE.

Za zgodą PGE Zarząd  PGE GiEK S.A. prowadzi rozmowy ze związkami zawodowymi celem modyfikacji dzisiejszej regulacji. Że nowy mechanizm jest pilnie potrzebny najlepiej dowodzi coraz większe niezadowolenie społeczne z dotychczasowego rozwiązania, jak również desperacja części organizacji związkowych, które wypowiedziały pracodawcy ten element Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.(Oddział Bydgoszcz).

Ponieważ rozmowy trwają, nie będziemy na razie ich oceniać. Jednak ich dynamika jak na razie sprawia wrażenie gry na zwłokę, co przy stałym narastaniu niezadowolenia pracowników, nie nastraja optymistycznie.

 

Zmieniony ( 12.10.2017. )
 
Pismo członka Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A. do Prezesa Zawady Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
31.07.2017.

Na prośbę członka Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A.  Pana Krzysztofa Rybaka zamieszczamy pismo jakie skierował on do Prezesa Spółki Pana Sławomira Zawady. Krzysztof Rybak zasiada w radzie nadzorczej po wybraniu go na to stanowisko przez pracowników PGE GiEK S.A.

Pan
Sławomir Zawada
Prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

Niniejszym proszę o podjęcie działań w następujących sprawach:

1)    Przyznania dodatkowego dnia wolnego płatnego tym pracownikom PGE GiEK SA, którzy nie otrzymali takiego wolnego w dniu 05.12.2016 r. Jako termin dodatko­wego dnia wolnego proponuję 16.08.2017 r.

Wnoszę przy tym o przyjęcie zasady, że jeżeli Dzień Energetyka, czy Dzień Górnika przypadnie w dniu wolnym od pracy, to aby taki dzień był „oddany” pracownikom Spółki w jednym z wcześniejszych lub późniejszych dni roboczych w danym roku.

2)    Podwyższenia stawek zasadniczych wszystkim pracownikom Spółki w 2017 r.

UZASADNIENIE
    (Kliknij aby przeczytać całość
)

 

Zmieniony ( 01.08.2017. )
 
Czy GIEK SA nadzoruje łamanie prawa? Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
20.04.2017.

Oto przebieg zatrudnienia Pani NN (nazwisko znane redakcji):

Bestur sp. z o.o. od 21.12.2009 do 31.12.2011

od 21.12.2009 do 20.03.2009 - umowa na okres próbny

od 21.03.2009 do 31.12.2011 - umowa na czas określony

 

/od 21.12.2009 do 31.08.2010 - sprzedawca

Od 01.09.2010 do 30.11.2010 - pomoc kuchni

Od 01.12.2010 do 31.03.2011 - sprzedawca

Od 01.04.2011 do 31.05.2011 - pokojowa

Od 01.06.2011 do 31.12.2011 – sprzedawca/

Umowa uległa rozwiązaniu na mocy porozumienia stron.

 

Elbest sp. z o.o. od 01.01.2012 do 30.03.2013 –pokojowa w tym:

od 01.01.2012 do 30.03.2012 - umowa na okres próbny

od 31.03.2012 do 30.03.2013 - umowa na czas określony

Umowa uległa rozwiązaniu z upływem czasu na jaki była zawarta.

Elbest sp. z o. o. Oddział  Wawrzkowizna od 31.03.2013 - pokojowa (migracja z centrali)

od 31.03.2013 do 30.03.2015 - umowa na czas określony

od 31.03.2015 do 30.03.2017 - umowa na czas określony

Wydawać by się mogło , że pracownik z taką historią świadczenia pracy na rzecz Elbest powinien otrzymać umowę o pracę na czas nieokreślony. Przypomnijmy Elbest jest to spółka z grupy PGE,  nadzorowana przez PGE GiEK S.A. Niestety Prezes widzi to inaczej…

Nie rozumiemy dlaczego? Czy dopiero po 9 latach firma dostrzegła, że pracownik się nie rozwija - nie  zna co najmniej kilku języków obcych, nie zrobił w międzyczasie wyższych studiów czy też jest za mało kreatywny? A może po prostu nie należy do odpowiedniej organizacji? Nie wiemy, ale wie to z pewnością prezes spółki.

W każdym razie tym artykułem ostrzegamy innych chętnych do pracy w Grupie Elbest. Tu kodeks Pracy traktuje jak powyżej widać.

Czy firma, w której tak traktowani są pracownicy powinna nadal korzystać ze wsparcia związków zawodowych? Przypomnijmy, że firma korzysta z przychylności związków zawodowych, które Pracownikom PGE GiEK gwarantują w regulaminach korzystanie  z jej obiektów przy wsparciu środkami z ZFŚS.

Jesienią planowana jest modyfikacja Regulaminu w Elektrowni Bełchatów. Jakie stanowisko w ww. kwestii zajmie ZZPRC będzie podyktowane również analizą powyższego przypadku.

I jeszcze jedno, czy korzystając z obiektów Elbest sp. z o.o., gdzie tak podchodzi się do pracowników, będziemy czuli zadowolenie i satysfakcję?

Zmieniony ( 31.07.2017. )
 
Czy reanimacja dialogu społecznego się powiedzie? Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Administrator   
07.04.2017.

W środę 5 kwietnia odbyło się spotkanie Zarządu PGE S.A. z przedstawicielami związków zawodowych elektrowni i kopalni Bełchatów.

Poruszone zostały kwestie ostatnich zwolnień pracowników, wzrostu płac, inwestycji oraz planów zarządzania pieniędzmi zgromadzonymi na emerytury pracowników w ramach PPE (pracowniczych programów emerytalnych). Dyskusja była momentami  burzliwa, czasami niektóre kwestie budziły zdziwienie, ot choćby informacja Prezesa PGE Baranowskiego , że w kontaktach z niektórymi związkowcami przekazywane były wyraźne sygnały o zaostrzeniu podejścia do korzystania ze służbowych komputerów (listopad 2016).  Ale tak to już bywa, jak się rozmawia z wybrańcami (samozwańcami) - informacje nie trafiają do szerszego grona... 

Czy spotkanie przyniesie spodziewane skutki?

Poczekamy, zobaczymy. Ostatnie zdarzenia spowodowały wg. naszej wiedzy fatalny wręcz stan skonfliktowania władz spółki z pracownikami.

W toku dyskusji problem został mocno wyeksponowany.  W sprawie zgłaszanej już wcześniej narastającej presji na wzrost wynagrodzeń pojawiła się szansa renegocjacji stosowanego dzisiaj „mechanizmu…”

Z kolei na podniesienie sprawy inwestycji  uzyskaliśmy enigmatyczne odpowiedzi tak, że zacytowanie znanych już z innych spotkań sformułowań w stylu ”analizujemy , negocjujemy , czekamy na wynik negocjacji  z UE" , będzie najwłaściwszym podsumowaniem.

Inny drażliwy temat wynikający z naszej ostrożności, to sprawa planów ewentualnego zarządzania pieniędzmi zgromadzonymi na PPE przez TFI (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) utworzone przez PGE. Ale o tym szerzej napiszemy w stosownym czasie. Możemy zadeklarować  jednak już dziś, że dołożymy wszelkich starań, aby nasze oszczędności emerytalne były bezpieczne.

 

Zmieniony ( 12.04.2017. )
 
WODA SODOWA TEŻ MOŻE ODURZYĆ! Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: ndrzej Nalepa   
02.04.2017.

Kodeks Etyki dla maluczkich?

Po lekturze artykułu „Prezes PGE GiEK S.A. Sławomir Zawada, naraża PEC na stratę ponad 10 mln złotych” w lokalnej prasie można by stwierdzić, że nie ma się czemu dziwić. Ot lokalna bełchatowska prasa jest niezadowolona z Prezesa PGE GiEK S .A.  pochodzącego z Zawidowa ( województwo dolnośląskie) –podajemy za Wikipedia – choć dziwić może to , że brak na tej stronie  tak istotnej wiadomości jak ta, że jest to gmina o wybitnym znaczeniu dla polskiego biznesu. To stąd pochodzą Prezes PGE GiEK S.A. Sławomir  Zawada,  Wiceprezes  PGE GiEK S.A. S. Żuk, Dyrektor PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów ds. technicznych Andrzej Legeżyński. Nie wiedzieć czemu ważne dla miast wydarzenia kończą się na 2011r, kiedy to ukończono budowę hali sportowej.  Wielkie niedopatrzenie z jednej strony a szansa dla karierowiczów z drugiej.

Ale ad rem (czyli do rzeczy).  Czy owe miliony, które stracić może miasto Bełchatów – choć to suma niebagatelna w budżecie miasta są tu najważniejsze? Czy może bardziej istotny jest konflikt z władzami lokalnymi? I odbiór tej sytuacji przesz społeczność lokalną?

PGE S.A. wydaje corocznie niemałe sumy, aby relacje ze środowiskiem lokalnym , gdzie mają lub mogą mieć lokalizacje oddziały spółki były dobre lub bardzo dobre. To, co robi Prezes Zawada wydaje się być całkowicie w sprzeczności z taką polityką Grupy PGE. Dodajmy do tego, że w Kodeksie Etyki możemy znaleźć zapisy:

·        Myślimy w perspektywie długookresowej. Planujemy i prowadzimy naszą działal­ność w taki sposób, aby zapewnić długoterminowy zrównoważony rozwój. Nasze codzienne decyzje uwzględniają perspektywę długookresową i przewidują skutki podejmowanych przez nas działań.

·        Przestrzegamy prawa. Wszyscy pracownicy Grupy PGE przestrzegają obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych, a także postępują zgodnie z zasadami etyki. Nasze relacje budujemy na obustronnym zaufaniu oraz odpowiedzialności i sza­cunku.

·        Budujemy świadomość o obowiązującym prawie oraz o regulacjach i standardach wewnętrznych GK PGE. Każdy jest zobowiązany do znajomości bieżących przepi­sów prawa i umów regulujących codzienne obowiązki na stanowisku pracy. Wszyscy pracownicy, w tym kadra zarządzająca, są zobowiązani do zapoznawania się z obo­wiązującymi przepisami prawa, związanymi z wykonywaną pracą oraz do uczestnictwa w szkoleniach na temat obowiązujących przepisów, organizowanych przez GK PGE.

·        Jesteśmy partnerem społeczności lokalnych. Dbamy o rozwój obszarów, na których prowadzimy działalność biznesową, podnosimy jakość życia społeczności, wspieramy lokalne wydarzenia, zapewniamy miejsca pracy. Wiemy, że nasza działalność wpływa na życie lokalnych społeczności i staramy się być ich partnerem.

·        Jednym z filarów zaangażowania społecznego w PGE Polskiej Grupie Energetycznej jest Fundacja PGE, która działa w celu zapewnienia transparentności działań oraz budowania zaangażowania wśród wszystkich grup interesariuszy, wspierając rozwój lokalnych społeczności, prowadząc działalność polegającą na przyznawaniu grantów oraz realizując autorskie programy społeczne.

Czy opisane w prasie lokalnej  a niezdementowane przez PGE GiEK problemy mieszczą się w kanonach postępowania, które przyjęła na siebie grupa PGE? Oceńcie Państwo sami.

W przyszłym roku mamy wybory lokalne, w następnym do władz ustawodawczych , potem prezydenckie…

PGE jako spółka giełdowa nie ma wpisanego w statut żadnego elementu politycznego (np.najlepsi są nasi z PIS-u), czy regionalnego (np. preferujemy pochodzenie z Zawidowa).

Można więc wyobrazić sobie , że Prezes Baranowski po linii zależności korporacyjnej , czy też minister Macierewicz po linii politycznej wezmą się do roboty i na czas ustabilizują sytuację.

Panta rhei …i może za dwa lata okazać się , że pomimo  dużego poparcia dla idei dobrych dla Polski głoszonych na szczeblu centralnym... nie będzie ich miał kto wcielać w życie.

Zmieniony ( 05.04.2017. )
 
W PGE 1 kwietnia już w marcu. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrxej Nalepa   
31.03.2017.

Struktury Compliance  w PGE raczyły zacząć robić sobie jaja z dużym wyprzedzeniem.

Otrzymaliśmy  odpowiedź  ze struktur PGE w sprawie naszego listu otwartego.

Pani Dyrektor pisze, cyt:

„Dziękuję za zwrócenie uwagi na kwestię regulacji, dotyczących zatrudniania pracowników w spółkach naszej Grupy Kapitałowej. W załączeniu przesyłam szerszą odpowiedź.   (kliknij na link aby przeczytać)

Jednocześnie proszę o informację o to, który z adresów e-mail lub telefonów do Compliance jest nieprawidłowy? Pozdrawiam,  Ewa Gąsiorowska" 

Rzeczywiście zostaliśmy wprowadzeni  w błąd w sprawie koordynatora  Copliance w Elektrowni Bełchatów. Odpowiedź Pani dyrektor w zasadzie zgodna z naszymi oczekiwaniami, wydaje się potwierdzać, że struktura  Compliance  jest dodatkowym , niepotrzebnym kosztem, jaki ponosi Firma. Przy takim poziomie zainteresowania niesprawne e-maile oraz telefony są nieistotne. Pominę już fakt zignorowania sprawdzenia problemu w PGE GiEK S.A. ale jakość kontroli wyraźnie określa jakość dyrektora Compliance.

Tyle korespondencja a jak wygląda to w rzeczywistości.

W marcu nowym dyrektorem technicznym elektrowni Bełchatów został Andrzej Legeżyński pochodzący z Zawidowa koło Bogatyni (podobno bliski kolega jeszcze z przedszkola prezesa Zawady). Z tej samej miejscowości pochodzi Sławomir Zawada - prezes PGE GiEK.  Legeżyński wcześniej w elektrowni przepracował kilka miesięcy. Z kolei w kopalni dyrektorem ekonomiczno-finansowym została Lucyna Zyberyng, ostatnio prezes TBS w Tomaszowie Maz.  Jej mąż jest członkiem zarządu okręgu piotrkowskiego PiS. W lutym asystentem Mariana Rainczuka, dyrektora kopalni Bełchatów, został z kolei Konrad Hennig, politolog i wykładowca akademicki, który starał się o mandat radnego z łódzkiej listy PiS. W ubiegłym roku posadę dyrektora departamentu komunikacji w PGE GiEK otrzymała z kolei związana z PiS Agnieszka Wysocka. Wcześniej była wiceprezydentem Bełchatowa, a przed wyborami samorządowymi nauczycielką języka niemieckiego.  Prezes Zawada zatrudnił mamę, dalej było już łatwiej. W krótkim czasie jej zięć i córka zostali pracownikami elektrowni.  To oczywiście przypadek, broń Boże nie nepotyzm.

Obsadzenie stanowiska kierownika działu organizacyjno-administracyjnego, kierownika działu kadr  w elektrowni Bełchatów to nie jedyne przykłady, które umknęły pani Gąsiorowskiej.

 Z kolei szefem departamentu HR został Marek Szydłowski, radny powiatowy PiS z Pajęczna, który przed nominacją uczył języka polskiego w miejscowej szkole, a wcześniej był dyrektorem placówki.*

PGE poinformowało, że po otrzymaniu zgłoszenia kontrolę już przeprowadzono i nie stwierdzono nieprawidłowości, a rekrutacja pracowników jest prowadzona zgodnie z regułami funkcjonującymi w spółce, a także w zgodzie z zasadami i wartościami opisanymi w kodeksie etyki.

Po tych zapewnieniach jesteśmy uspokojeni i pewni , że reguły obowiązujące w spółce zachęcają nas do inwestowania w ten walor.

Z informacji wynika, że sprawą zainteresował się Prezes PGE S.A. Henryk Baranowski.

Być może ten fakt spowodował, że w dniu dzisiejszym w wyniku zaostrzenia kryteriów oceny pracy  kilku wieloletnich pracowników elektrowni i kopalni otrzymało propozycje rozwiązania umów za porozumieniem stron lub zwolnień. W końcu „bilans musi wyjść na zero”

*  źródło: "Dziennik łódzki - tygodnik 7 dni" z 31 marca 2017r

Zmieniony ( 03.04.2017. )
 
A szefowa Compliance ciągle na urlopie... Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
21.03.2017.
Według naszej wiedzy oraz doniesień medialnych trwa konflikt PIS w okręgu piotrkowskim.  Między politykami PiS trwa tam partyjna wojna. Część posłów, sympatyzujących z szefem MON, próbuje zwalczyć działaczy PiS zrzeszonych wokół senatora Wiesława Dobkowskiego.

Na spotkaniu w siedzibie PiS, posła Macierewicza reprezentował Bartłomiej Misiewicz. Według  doniesień medialnych odczytał on nazwiska ludzi z konkurencyjnej frakcji zatrudnionych w państwowych spółkach, w tym głównie w bełchatowskim PGE GiEK.

Bartłomiej Misiewicz podobno zażądał wyrzucenia ich z pracy a dzień po spotkaniu poseł Macierewicz odwołał Dobkowskiego z funkcji partyjnego pełnomocnika w powiecie bełchatowskim. Oczywiście nic nam do rozgrywek w PIS ale...co na to PGE S.A.

Moim zdaniem jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych  powinna podjąć zdecydowane działania w celu ratowania reputacji.

W powyższym kontekście zgłoszenie, jakie wykonaliśmy do struktur Compilance w PGE S.A. o kontrolę w PGE GiEK S.A. wydaje się być szczególnie zasadne.

Zmieniony ( 22.03.2017. )
 
U szanowanej Damy reputacja znaczy wiele... Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
16.03.2017.
 

                                                       Rogowiec 15.03.2017r

Pani Ewa Gąsiorowska

Dyrektor ds.Compliance

PGE S.A.

 

                     LIST OTWARTY

 

Zaczniemy od cytatu:

„Aby zadać pytanie, zgłosić problem lub naruszenie obowiązujących przepisów lub Kodeksu etyki GK PGE, należy skontaktować się z:

Bezpośrednim przełożonym.

• Przede wszystkim należy skontaktować się z bezpośrednim przełożonym.

Komórką właściwą ds. Compliance* lub Audytu.

Można skontaktować się z również z Biurem ds. Compliance, lokalnym Koordynatorem ds. Compliance lub Departamentem Audytu. Można skontaktować się także z Departamentem Prawnym lub Departamentem Bezpieczeństwa. Zadzwonić lub wysłać e-mail.

Udostępniony został numer telefonu +48 22 340 12 02, pod którym w dni robocze od poniedziałku do piątku (9.00 do 17.00) czeka pracownik Biura ds. Compliance.

Można także wysłać zapytanie lub informację o możliwym naruszeniu na adres e-mail uczciwybiznespge@gkpge.pl.

Wiadomość ta trafi do Dyrektora ds. Compliance oraz do Dyrektora ds. Audytu”. Powyższe cytaty pochodzą z Kodeksu Etyki  zamieszczonego na stronie: http://www.gkpge.pl/media/pdf/Compliance/kodeks_etyki_final.pdf

Zarządy Związków ZZPRC oraz MZZPE działających w Elektrowni Bełchatów mając wątpliwości co do sposobu zatrudniania pracowników od stycznia 2016r na spotkaniu z pracodawcą w dniu 21 lutego 2017r zwróciły się z tym problemem do uczestniczącego w spotkaniu przedstawiciela Compilance w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów o sprawdzenie ww. kwestii.

W związku z brakiem reakcji do dnia dzisiejszego tj. 15 marca 2017r postanowiliśmy zwrócić się do Państwa, uznając, że działanie PGE  m.in. w kwestii przestrzegania zasad Kodeksu Etyki nie jest fikcją na potrzeby marketingu i liczymy na rzetelną kontrolę w zakresie zatrudniania i zgodności z obowiązującymi procedurami w PGE GiEK S.A. oraz w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

 * Compilance - Compliance – zapewnienie zgodności działalności z regulacjami prawnymi, normami, bądź zestawami zaleceń. Celem systemu compliance w organizacji jest zapewnienie zgodności działania z prawem, jak również z innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania, w celu zapobiegania stratom finansowym lub utracie reputacji. źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Compliance

Zmieniony ( 17.03.2017. )
 
Wystąpienie o podwyżki Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
15.03.2017.

W związku z licznymi telefonami  pracowników domagającymi się wzrostu wynagrodzeń Zarząd ZZPRC oraz MZZPE zwróciły sie się do Pana Dyrektora Marka Ciapały o uruchomienie podwyżek płac w PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów.

Rosnąca inflacja oraz wyniki osiągane przez Elektrownie Bełchatów upoważniają do takiego wystąpienia.

Już dziś nowo przyjmowani pracownicy zatrudniani są niejednokrotnie na stawkach wyższych niż wieloletni pracownicy elektrowni. Świadczy to o niskich stawkach na tych stanowiskach oraz  anty motywacyjnie wpływa na postawę pracowników.

Przypominamy , że PIS , z namaszczenia którego obsadzone są władze PGE oraz PGE GiEK s.a. szedł do wyborów z deklaracją większego niż poprzednia ekipa (PO) wyczulenia społecznego.

Wydaje się, że działania na szczeblu spółek drastycznie rozmijają się z działaniami Władz Centralnych. Ten dysonans zaczyna być coraz bardziej odczuwalny co budzić musi zdziwienie i rozczarowanie.

Zmieniony ( 14.03.2017. )
 
Co dalej Panie Prezesie z naszym PPE? Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
14.03.2017.

Niespełna 2 lata temu Zarząd PGE GiEK S.A.  rozpoczął proces wyłaniania jednego zarządzającego dla programów PPE prowadzonych u poszczególnych pracodawców w oddziałach spółki. W proces zaangażowani byli pracownicy centrali , oddziałów, jak również przedstawiciele strony społecznej. W toku prac określono kryteria, jakie powinien spełnić Zarządzający, aby zarządzać środkami zgromadzonymi na kontach programów emerytalnych pracowników PGE GiEK.

Obok kryteriów nazwijmy to technicznych (Zarządzający oferują dwa fundusze rekomendowane w zależności od wieku pracownika oraz fundusz indywidualny), jakie musieli spełnić potencjalni zarządzający, uzyskano również znaczącą obniżkę kosztów całkowitych zarządzania. Powinno to przełożyć się na wymierne efekty na koncie każdego uczestnika PPE. W konsekwencji procesu na „placu boju” pozostały dwie firmy.

Na przełomie 2016/17 roku nastąpiło swoiste przyśpieszenie . Odbyły się spotkania w Oddziałach PGE GiEK przedstawicieli obu firm przy udziale osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie procesu ze strony spółki, dyrekcji i związków zawodowych . Te ostatnie mając do wyboru zbliżone parametry i koszty po analizach i konsultacjach wskazały preferowaną firmę.

Wydawać by się mogło , że wszystkim w takiej sytuacji powinno zależeć na sfinalizowaniu procesu i doprowadzenie do sytuacji, gdzie dalsze inwestowanie środków zgromadzonych na kontach pracowników będzie odbywało się ze zdecydowanie niższymi kosztami.

Niestety, odnieść można wrażenie ,że po przyśpieszeniu mamy wyraźne zwolnienie. Być może ma to związek (choć nie musi) z informacją , że PGE S.A. założyło własne TFI.

Co prawda patrząc choćby na KGHM własne TFI wcale nie musi oznaczać chęci zarządzania środkami przeznaczonymi na emerytury pracowników ale …lepiej dmuchać na zimne.

Przestrogą powinien tu być casus firmy energetycznej Enron* w USA.

Nie bez znaczenia jest też dotychczasowe doświadczenie pracowników PGE związane z wymianą akcji oraz dywidendami z akcji pracowniczych. Sądy, odwołania, kolejne instancje – tak nie buduje się zaufania.

Oczekujemy od zarządu PGE GiEK przyśpieszenia i  dokończenia procesu , który pozwoli na znaczące obniżenie kosztów inwestowania naszych pieniędzy.

Szkoda , że zamiast zadać tytułowe pytanie na posiedzeniu "Miedzy" musimy je zadać przez internet...

 

*   Enron http://www.aferyfinansowe.pl/afery-finansowe-na-swiecie/enron/

Zmieniony ( 14.03.2017. )
 
Uniki Prezesa PGE GiEK Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej NAlepa   
06.03.2017.

W dniu 03 marca miało odbyć się spotkanie Porozumienia Związków Zawodowych Pracowników „Miedza” ze Stroną Pracodawców. Strona społeczna zabiegała o udział w spotkaniu Prezesa Spółki PGE GiEK S.A. Pana Sławomira Zawady.

Aby uniknąć kolizji z planami Prezesa pozostawiliśmy stronie Pracodawców swobodę w ustaleniu daty i godziny spotkania. Ponieważ jednak na spotkaniu Prezes się nie pojawił, strona społeczna uznała to za wyraz lekceważenia przedstawicieli pracowników i opuściła spotkanie.

Wyraziła przedtem oburzenie z takiego podejścia Prezesa. Ponadto podkreśliła, że obecnie sprawujący władzę w Spółce wybrańcy, namaszczeni zostali po wygranej PIS w 2015r. Strona społeczna oczekiwała, że prospołeczna polityka będzie prowadzona nie tylko przez władze centralne, ale również w spółkach z większościowym udziałem Ministrów Rządu Polskiego a także w PGE GiEK S.A. Jak na razie takiego podejścia nie zauważyliśmy.

Ponadto dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że nieobecność Szefa Spółki powoduje, iż spotkania kończą się …"koniecznością zapoznania Prezesa Zarządu z problemem"....i na tym koniec. Nie powinna dziwić więc taka a nie inna reakcja Przedstawicieli Porozumienia Związków Zawodowych Pracowników „Miedza”

Zmieniony ( 06.03.2017. )
 
Pikieta - komunikat PZZ "Miedza" Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
10.10.2016.

Komunikat PZZ Pracowników „Miedza”

 

Pikieta przełożona

 

Miedza rozmawia z Zarządem PGE GiEK S.A.

12 października 2016r  odbyło się spotkanie Zarządu PGE GiEK SA z Porozumieniem Związków Zawodowych Pracowników PGE „Miedza”.
Rozmowy dotyczyły najistotniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem Grupy Kapitałowej PGE, w tym w szczególności etatyzacji, trwałości stosunków pracy i świadczeń dla pracowników, zagrożeń  i możliwych kierunków rozwoju Oddziałów PGE GiEK SA.

Obie strony Zarząd PGE GiEK S.A. oraz Związki Zawodowe podkreślały potrzebę inwestycji w złoże Złoczew. Zarząd zapewniał o intensywnych działaniach w celu uzyskania w 2017r  koncesji na wydobycie węgla.

 

Aby umożliwić proces negocjacji, wykazując dobrą wolę i chęć wynegocjowania jak najlepszych dla Pracowników rozwiązań, widząc wolę negocjacji ze strony PGE GiEK Związki Zawodowe skupione w Porozumieniu Pracowników „Miedza” postanowiły o zawieszeniu przeprowadzenia  protestu w dniu 14.10.2016r.

Tym samym informujemy że pikieta pod siedzibą PGE GiEK S.A w dniu 14 października 2016r nie odbędzie się.
Zmieniony ( 13.10.2016. )
 
W piątek pikieta ale rozmowy trwają Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Administrator   
05.10.2016.

Na 14 października w godz. 11-13 zapowiedziana jest pikieta związków zawodowych pod siedzibą PGE GiEK S.A. Równocześnie trwają negocjacje celem zakończenia trwających w spółce sporów zbiorowych.

Od wyniku tych rozmów zależą dalsze działania strony społecznej w spółce. Ponieważ negocjacje trwają - na dzisiaj zapowiedziane jest przedstawienie już w formie konkretnych zapisów, uzgodnień ramowych do jakich doszło w ubiegłym tygodniu.

Ale jak to mówią dibeł tkwi w szczegółach. Rozmowy trwają nie będziemy więc ich komentować,  licząc na pozytywne ich zakończenie.

(kliknik aby przeczytać zgłoszenie pikiety)

Zmieniony ( 10.10.2016. )
 
Zarząd PGE GiEK S.A. lekceważy Stroną Społecznę Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
23.09.2016.

Dialog społeczny w PGE GiEK S.A. wygląda prawie jak wykres kursu PGE na Giełdzie . Trend spadkowy długookresowy.

Sytuacja ulega zaostrzeniu i wygląda na to , że Związki Zawodowe działające w spółce mają dość  takiego stanu rzeczy i zradykalizują niebawem swoje działania. Trwające w spółce spory zbiorowe, jak na razie z przyczyn leżących po stronie Zarządu Spółki nie zmierzają ku ich rozwiązaniu.

21 września miało się odbyć posiedzenie Porozumienia Związków Zawodowych Pracowników „Miedza” z Zarządem PGE GiEK S.A., Dyrektorami Oddziałów oraz szefami spółek zależnych.

W związku z brakiem należytej reprezentacji ze strony Spółki, brakiem projektów , do przesłania których zobowiązała się strona Pracodawców, jak również kolejnym unikiem podjęcia merytorycznych rozmów na ważne dla pracowników i związków zawodowych tematy (w tym etatyzacji, gwarancji zatrudnienia, podwyżek, inwestycji czy cięć kosztów stałych wynikających ze zmodyfikowanej strategii PGE) strona związkowa podjęła trudną decyzję o przerwaniu rozmów.

Związki Zawodowe skupione w Porozumieniu „Miedza” podjęły decyzję o przeprowadzeniu w dniu 14 października 2016 pikiety pod siedzibą PGE GiEK S.A.

Mamy nadzieję, że znaczenie spraw, o które spieramy się z Pracodawcami spowoduje liczne przybycie Pracowników co pokaże Szefom korporacji, determinację i poparcie dla działań Związków Zawodowych w ich staraniach o skuteczne załatwienie najważniejszych problemów.

Zmieniony ( 23.09.2016. )
 
PGE GiEK S.A. płaci za zwłokę w wypłacie dywidendy. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
05.09.2016.
ImageAkcjonariusze Elektrowni Bełchatów, którzy otrzymali dywidendę za rok 2009 i wspólnie z Socrates Investment domagali się od PGE GiEK S.A. zapłaty odsetek za opóźnienie, doczekali się finału sprawy. Akcjonariusze Elektrowni Bełchatów i kilku innych spółek z dawnej Grupy BOT otrzymali swoją dywidendę za 2009 rok z dużym opóźnieniem, np. w Elektrowni Bełchatów przekroczyło ono 470 dni od pierwotnego terminu wypłaty, czyli 30 sierpnia 2010 roku.
Sprawa o odsetki od dywidendy została skierowana do sądu. 12 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w Łodzi przyznał odsetki za opóźnienie w wypłacie dywidendy.
Po kilku latach sądowych przepychanek wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25.08.2016r. ostatecznie przyznał nam rację.

Pracownicy akcjonariusze, którzy zdecydowali się dochodzić przez sądem swoich racji mogą spodziewać się w najbliższym czasie wypłaty odsetek za opóźnienie w wypłacie dywidendy za 2009r

Zmieniony ( 05.09.2016. )
 
Spór cd. - mediacje czas kończyć Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Autor: Andrzej Nalepa   
16.07.2016.

Sezon urlopowy w pełni. W negocjacjach z PGE GiEK S.A. trwa on już od pół roku. Przynajmniej ze strony Zarządu Spółki i Pracodawców. Najpierw paraliż negocjacyjny wynikający ze zmian w Zarządzie PGE S.A. i  PGE GiEK S.A. oraz braku pewności wymienianych co i rusz Dyrektorów Oddziałów. Nowi potrzebowali czasu na ogarnięcie sytuacji, starych sparaliżowała niepewność, jakie będą wytyczne nowej władzy.

Końcem marca Związkom Zawodowym przedstawiono Pakt (1) . Został on fatalnie oceniony i jednoznacznie odrzucony przez całą stronę społeczną. (link - kliknij aby przeczytać pismo)

O stanie rozmów szczegółowo informowałem Delegatów ZZPRC na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w połowie czerwca. Od tamtej pory odbyło się spotkanie w ramach Porozumienia Związków Zawodowych Pracowników „ Miedza”, na którym zażądaliśmy:

  • przedstawienia załącznika nr 1, który powinien być przekazany razem z przesłanym 30 marca PAKT-em
  • docelowej etatyzacji,
  • propozycji porozumienia (Paktu czy Umowy, jakby tego nie zwał) zawierającego postulaty strony społecznej- w związku z odrzuceniem  dotychczasowych propozycji przez obie strony. 

Pomimo deklaracji nie otrzymaliśmy żadnych propozycji a przesłane Pismo Prezesa nie zawiera nic, poza ogólnikami nie zbliżającymi stanowiska stron. ( link- kliknij aby przeczytać pismo )

Wobec takiej sytuacji wystąpiliśmy do Pracodawcy o spotkanie z udziałem mediatora celem spisania protokołu rozbieżności z mediacji. (link - kliknij aby przeczytać pismo )

Podpisanie ww. protokołu będzie jasnym sygnałem dla Związków Zawodowych działających w Elektrowni Bełchatów oraz Pracowników, że przechodzimy do fazy protestów z możliwością przeprowadzenia strajku.

Oczywiście nie zamyka to szans na zakończenie sporu w przypadku podpisania porozumienia.

(1)- „PAKT na rzecz wzrostu produktywności oraz bezpiecznych i trwałych stanowisk pracy"

Zmieniony ( 16.07.2016. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 25 z 316