Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Elektrowni Bełchatów

Stanu wyjątkowego nie ma a ograniczanie praw i owszem

Po ostatnich poprawkach (16 kwietnia) USTAWA z dnia 02 marca 2020 r. w zakresie dotyczącym pracowników infrastruktury krytycznej wygląda jak poniżej:

USTAWA

z dnia 16 marca 2020 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1

Art. 15x. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca może, na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:

 1) zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjo-nowania przedsiębiorstwa lub stacji;

 2) polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji. 2. Przepis ust. 1 stosuje się do pracodawców zatrudniających pracowników:

1) w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania systemów i obiektów infrastruktury krytycznej w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit. a, c, f, h i k ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148, 284 i 374),

 2) w przedsiębiorstwie będącym podwykonawcą lub dostawcą, którzy nie są częścią infrastruktury krytycznej, o której mowa w pkt 1, ale są kluczowi dla zachowania ciągłości działania infrastruktury krytycznej;

3) zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 10h ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.8)) oraz stacji gazu ziemnego w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716 oraz z 2020 r. poz. 284);

4) u przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano polecenie, o którym mowa w art. 11 ust. 2. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1:

 1) pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych. Wartość świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu nie podlega wliczeniu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne;

 2) pracodawca odmawia udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, w tym urlopu, o którym mowa w art. 1672 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, urlopu bezpłatnego oraz innego urlopu, a także przesuwa termin takiego urlopu lub odwołuje pracownika z takiego urlopu, jeżeli został on już pracownikowi udzielony.

3)zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub winnym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, przepisu art.1515§2 zdanie drugie ustawy z dnia 26czerwca 1974r. –Kodeks pracy nie stosuje się;

4)polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

2.Przepis ust.1stosuje się do pracodawców zatrudniających pracowników:

1)w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania:

a)systemów i obiektów infrastruktury krytycznej w rozumieniu art.3pkt2 ustawy z dnia 26kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z2019r. poz.1398 oraz z2020r. poz.148, 284, 374 i695),

b)sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych w rozumieniu art.3pkt11a i11b ustawy z dnia 10kwietnia 1997r. –Prawo energetyczne (Dz.U. z2019r. poz.755, zpóźn. zm.17));

2)w przedsiębiorstwie będącym podwykonawcą lub dostawcą, którzy nie są częścią infrastruktury krytycznej, o której mowa wpkt1lit.aib, ale są kluczowi dla zachowania ciągłości działania infrastruktury kry-tycznej;

3)zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych w rozumieniu art.3pkt10h ustawy z dnia 10kwietnia 1997r. –Prawo energetyczne oraz stacji gazu ziemnego w rozumieniu art.2pkt26 ustawy z dnia 11stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z2019r. poz.1124, 1495, 1527 i1716 oraz z2020r. poz.284 i568);

4)u przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano polecenie, o którym mowa wart.11ust.2;

5)w przedsiębiorstwie pełniącym funkcję sprzedawcy z urzędu w rozumieniu art.3pkt29 ustawy z dnia 10kwietnia 1997r. –Prawo energetyczne;

6)na obszarze lub na terenie obiektu ważnego dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa, o których mowa wart.5ust.1 i2 ustawy z dnia 22sierpnia 1997r. o ochronie osób imienia, umieszczonych w wykazach, o których mowa wart.5ust.3 tej ustawy;

7)w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na świadczeniu czynności bankowych w rozumieniu art.5 ustawy z dnia 29sierpnia 1997r. –Prawo bankowe (Dz.U. z2019r. poz.2357 oraz z2020r. poz.284, 288 i321);8)w przedsiębiorstwie prowadzącym obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A w rozumieniu art.6ust.1pkt1lit.austawy z dnia 10lipca 2008r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. z2017r. poz.1849 oraz z2020r. poz.284), którego działanie lub niewłaściwe działanie może spowodować poważny wypadek, wynikający z krótkoterminowej lub długoterminowej utraty stateczności tego obiektu obejmującej wszelkie awarie mechanizmów związanych z jego konstrukcją lub jego niewłaściwej eksploatacji, który skutkuje znacznym ryzykiem utraty życia, poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska;

9)u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze rolno-spożywczym związaną z wytwarzaniem lub dostarczaniem żywności.;

 

Artykuł dodał: Andrzej Nalepa

 

<< powrót do wszystkich aktualności

Logo
Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności